Apukuski logo
Tilaa nyt

Toimitusehdot

Yhteystiedot:

Apukuski Logistics (Hybrid Ventures Oy), Y-tunnus: 3130645-9

Mäntyhaantie 4 A 12, 33800 Tampere

info@apukuski.com

0447747744

1. Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Apukuski Logistics:in (Hybrid Ventures Oy) (myöhemmin "Apukuski", "Palveluntarjoaja") myymiin ja tuottamiin palveluihin. Palvelua käyttävästä asiakkaasta, tuotteiden ostajasta, vuokraajasta tai muusta asiakkaasta käytetään jäljempänä lyhennettä Asiakas.

2. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun Asiakas on tehnyt Apukuski nettisivuston kautta tilauksen ja Apukuski vahvistaa sopimuksen syntymisen. Sopimus syntyy myös, jos Asiakas ilmoittaa puhelimitse tai viestitse Apukuskille tehdäkseen palvelun tilauksen ja Apukuski vahvistaa sopimuksen syntymisen.

3. Palvelut ja työsuoritukset

Palveluiksi ja työsuorituksiksi luetaan kaikki ne tapahtumat, joissa Apukuski tai Apukuskin alihankkija on toimittanut Asiakkaalle työtehtävää varten työntekijöitä, kalustoa jne. Kalustona toimivat luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen ilmoitetut pakettiautot. Palvelu toteutetaan Asiakkaan ja palveluntuottajan välisellä sopimuksella määritetyllä aikataululla ja tavalla. Palvelu määritellään tarkemmin Palveluntuottajan Asiakkaalle tekemässä tarjouksessa.

Palveluun liittyvät muut tarkentavat tiedot kuten toimintatapoihin liittyvät seikat sovitaan Asiakkaan kanssa erikseen. Palvelun sisällön muutoksesta on sovittava Asiakkaan ja Palveluntarjoajan kesken ennen tilatun palvelun käyttämistä.

Laskutus tapahtuu Asiakkaalle erikseen ilmoitetun hinnan tai hinnaston mukaan. Jos Apukuski ei ilmoita työlle kiinteää hintaa, Asiakkaalta veloitetaan työhön kuluneen ajan ja yksikköveloitushintojen mukaan. Laskutus alkaa Apukuskin henkilöstön lähtiessä toimipisteeltä ja päättyy heidän palattuaan samalle toimipisteelle.

Mikäli Asiakas teettää Apukuskilla tilauksen ulkopuolisia töitä, tai mikäli Asiakkaan tavaramäärä on etukäteen ilmoitettua suurempi tai jokin muu toimeksiannon toteuttamiseen vaikuttava seikka poikkeaa siitä mistä on tilauksen teon yhteydessä sovittu joko kirjallisesti tai suullisesti, voi Apukuski kieltäytyä toteuttamasta työsuoritusta tai veloittaa nämä työt erikseen yksikköveloitushintojen mukaan.

4. Palvelun saatavuus ja tilaaminen

Palveluiden päätoimialue on Pirkanmaa sekä Pääkaupunkiseutu, mutta ne ovat saatavilla koko Suomessa. Asiakas voi tehdä suoran tilauksen tai jättää tarjouspyynnön Apukuskin nettisivuilta tai olemalla puhelimitse tai viestitse yhteydessä asiakaspalveluun.

5. Kuljetettavat tavarat

Tavarankuljetukseen voidaan ottaa tavaroita, jotka eivät ole ominaisuuksiltaan sellaisia, että niistä aiheutuu vaaraa kuljettajalle, ajoneuvolle tai muulle tavaralle. Tällaisia kiellettyjä tavaroita ovat esimerkiksi: aseet, ammukset ja räjähdysaineet. Tavarat, jotka luokitellaan vaarallisiksi aineiksi sekä tavarat, joiden mitat ylittävät yleisesti ajoneuvolla kuljetettavan tavaran mitat. Apukuskin kalustolla ei voi kuljettaa eläimiä. Arvoesineiden (yli 2.000€) kuljetuksissa Asiakas on vastuussa tavaran vakuuttamisesta. Lisäksi taide- ja antiikkiesineistä tulee toimittaa kirjallinen luettelo esineiden arvoineen, sekä aitoustodistus, ostotodistus tai arvioitsijan lausunto.

Tavarankuljetuksissa käytetään luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen ilmoitettua pakettiautoa, jonka maksimipaino kuljetettavan tavaran kanssa saa olla korkeintaan 3500 kg. Kuorman paino saa olla maksimissaan 1000 kg ja yksittäisen kollin kokonaispaino saa olla maksimissaan 600 kg, jos Asiakas ei järjestä erillistä koneellista lastaus- ja purkumahdollisuutta. Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa etukäteen tavaran tai kuorman paino, jos Apukuski sitä pyytää. Kaluston tarkemmat tiedot löytyvät Apukuskin nettisivuilta. Kuorman tulee olla purettavissa käsin tai käsin käytettävin apuvälinein (kuten pumppu- ja nokkakärryt, rullatasot, kantovaljaat), jos Asiakas ei ole järjestänyt koneellista lastaus- ja purkumahdollisuutta.

6. Työturvallisuus

Työpäivän aikana Apukuskin henkilöstöllä on oikeus työaikalainsäädännön mukaisiin lepotaukoihin, joiden kestoa ei laskuteta asiakkaalta. Apukuskin työntekijät ilmoittavat Asiakkaalle, kun heillä on oikeus pitää tauko. Yli kuuden tunnin työpäivään kuuluu puolen tunnin lepotauko. Alle kahdeksan tunnin, mutta yli neljän tunnin päivään kuuluu yksi virkistäytymistauko (15min). Yli 8 tunnin päivään kuuluu lepotauko ja kaksi virkistäytymistaukoa. Mikäli työaika kestää yli kymmenen tuntia, on työntekijällä oikeus vielä yhteen virkistäytymistaukoon.

Mikäli Apukuskille osoitetussa työsuorituksessa on syytä huomioida normaalista poikkeavia työturvallisuusnäkökohtia johtuen siirrettävästä irtaimistosta tai Asiakkaan tiloista, on Asiakkaan ilmoitettava siitä Apukuskille sopimusta tehdessä.

Mikäli Apukuskin työntekijät havaitsevat työturvallisuuden vaarantavia tekijöitä, on heillä oikeus keskeyttää työsuoritus välittömästi.

7. Palveluntarjoajan vastuut

Apukuskin velvollisuus on suorittaa palvelu ammattimaisesti, huolellisesti ja yhteistä sopimusta noudattaen. Apukuskin tulee ottaa myös huomioon Asiakkaan etu. Palveluntarjoajalla on salassapitovelvollisuus kaikista Asiakkaan välittämistä tiedoista sekä työsuorituksiin liittyvistä tiedoista, esineistä ja niiden arvoista.

Apukuski on vastuussa tavaroiden katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana tiekuljetussopimuslain mukaisesti. Apukuskilla on tiekuljetussopimuslain mukainen vakuutus kuljetettavaa tavaraa koskevan vastuun varalta sekä vastuuvakuutus kolmannelle osapuolelle aiheutettujen henkilö- ja esinevahinkojen varalta.

Palveluntarjoaja noutaa tavarat Asiakkaan antamien tietojen ja yhteisen sopimuksen mukaisesti. Mikäli Asiakas tai joku muu taho kuin Apukuski on suorittanut pakkaamisen, tarkastaa Apukuski nämä kollit ja näkyvissä olevan irtaimiston ulkoisesti. Apukuski voi antaa Asiakkaalla erikseen pyydettäessä neuvoja tavaroiden suojaamisesta ja pakkaamisesta, jos ne eivät kuulu palveluun. Palveluntarjoaja luovuttaa tavaran Asiakkaan ilmoittaman tiedon mukaan vastaanottajalle. Vastaanottajalta vaadittava kuittaus on sovittava erikseen Asiakkaan ja Palveluntarjoajan kesken. Apukuski ei vaadi rahtikirjaa.

Mikäli tavaraa ei voida toimittaa perille määränpäähän Palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä, on Palveluntarjoajalla oikeus varastoida tavara siihen saakka, kunnes tavarantoimitus tulee mahdolliseksi tai vaihtoehtoisesti palauttaa tavara lähettäjälle.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa virheellisten tai puutteellisten tietojen aiheuttamasta viiveestä tai kyseisestä syystä palvelun peruuttamisesta aiheutuvasta häiriöstä.

8. Asiakkaan vastuut

Asiakkaan osallistuessa tavaran lastaamiseen ja purkamiseen, tapahtuu tämä Asiakkaan vastuulla. Palvelun tilaava Asiakas vastaa kuljetettavan tavaran aiheuttamista vahingoista kuljettajalle, ajoneuvolle tai muulle tavaralle, jotka voidaan katsoa johtuvan Asiakkaan antamista puutteellisista tiedoista, pakkauksesta tai huonoista lastaamisen- tai purkamisen olosuhteista. Asiakas vastaa siitä, että Palveluntarjoajalla on esteetön pääsy tilattujen palvelujen edellyttämiin tiloihin/paikkoihin. Asiakas on myös vastuussa siitä, että kuljetettava tavara on valmiina siirrettäväksi ja tavara voidaan siirtää esteettömästi kuljetuskaluston luokse ja sieltä paikalleen, ellei asiasta ole erikseen sovittu.

Asiakas on vastuussa Palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta koskien tavaran nouto- ja toimitusosoitetta, tavaran laatua ja määrää sekä yhteystietoja työsuorituksen mahdollistamiseksi. Tarvittavat tiedot tulee toimittaa Apukuskille ajoissa ennen suunniteltua työnsuorituksen ajankohtaa. Työsuorituksen tilaava Asiakas vastaa siitä, että Apukuskilla on riittävä tieto kuljetettavasta tavarasta, jotta se on turvallisesti lastattavissa, kuljetettavissa sekä purettavissa määränpäässä ilman että Apukuski –kuljettajalle aiheutuu tavaran käsittelystä vaaraa, tarpeetonta odotusta tai ajanhukkaa. Mikäli tavaran toimituksen viive tai estyminen johtuu Asiakkaan toimittamista puutteellisista tiedoista tai toiminnasta, on Palveluntarjoajalla oikeus veloittaa Asiakkaalta toimituksen estymisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut.

9. Kiinteä hinnoittelu

Kun asiakkaalle annetaan työn suorituksesta kiinteä hinta on asiakkaan velvollisuus ilmoittaa tavarat todenmukaisesti, jotta kiinteä hinta pystytään laskemaan. Mikäli tavaramäärä poikkeaa asiakkaan ilmoittamista tavaroista työn suoritushetkellä. Työn suorittajan velvollisuus kiinteästä hinnasta raukeaa ja työn suorittajalla on oikeus muuttaa hinnoittelu tuntipereusteiseen hinnoitteluun, tuntihinnaston mukaisesti.

Mikäli asiakas ei puolla tuntiperusteista hinnoittelua, työn suorittajalla on velvollisuus kuljettaa ainoastaan alkuperäisen annetun kiinteän hinnan mukaiset tavarat, jotka asiakas on ilmoittanut.

Kiinteää hintaa varten huonekalut sekä muu irtaimisto tulee ilmoittaa yhden (1) tavaran tarkkuudella. Poikkeuksena muuttolaatikot, pahvilaatikot sekä säkit ilmoitetaan viiden (5) yksikön tarkkuudella.

10. Reklamaatiot ja korvausvelvollisuudet

Mikäli Apukuskin suorittaman työsuorituksen aikana vahingoittuu Asiakkaan irtaimistoa tai muuta omaisuutta, on asiakkaan tehtävä kirjallinen reklamaatio kohtuullisessa ajassa, pääsääntöisesti seitsemän päivän (7), eli viikon kuluessa työn suorituksen jälkeen, (työn suorituspäivä mukaan lukien). Ellei näin ole menetelty, Apukuski on vastuusta vapaa.

Apukuskin työntekijöiden ja Asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma (vahinko/törkeä huolimattomuus), joka on johtanut tavaroiden tai kiinteistöjen vaurioitumiseen. Mikäli molemminpuolista yksilöimistä ei voida tehdä, ei vahinko ole korvauksen piirissä.

Apukuskin lainmukainen vastuu siirrettävälle irtaimistolle perustuu Tiekuljetussopimuslakiin. Apukuskin ollessa vastuussa vahingosta korvaus on enintään 20 €/kg kotimaankuljetuksissa ja 8,33 SDR/kg ulkomaankuljetuksissa.

Apukuskin korvausvastuu katoamisissa rajoittuu tiekuljetussopimuslakiin. Korvausvastuu ei koske tunnearvoa, välillisiä vahinkoja tai muita menetyksiä.

Apukuskin korvausvastuu voi pienentyä tai poistua kokonaan mikäli voidaan osoittaa vahingon johtuneen joistain seuraavista seikoista:

  • Asiakkaan virhe tai laiminlyönti, esimerkiksi Asiakkaan virheellinen pakkaaminen tai virheellinen työsuoritukseen osallistuminen, Asiakkaan antama virheellinen tai vajavainen ohjeistus tai etukäteistiedot.
  • Tilaaja on laiminlyönyt siirrettävän irtaimiston tai tilojen asianmukaisen pakkaamisen ja suojaamisen. Asianmukainen irtaimiston pakkaus ja tilojen suojaus tarkoittaa suojausta ja materiaalien käyttöä siten, ettei pysyvää sotkeutumista, kulumaa tai vaurioita synny, kun Palveluntarjoaja toimii noudattaen normaalia, varovaista ja ammattimaista työskentelyä. Apukuski tarjoaa tarvittaessa ohjeita irtaimiston ja tilojen suojaamiseen. Irtaimiston pakkaus ja tilojen suojaus on Asiakkaan vastuulla, ellei toisin ole sovittu.
  • Muutettavan irtaimiston kunto ei mahdollista sen turvallista siirtämistä normaalia varovaisuutta noudattaen. Esimerkiksi huonekalun huono kunto tai virheellinen kokoaminen.
  • Siirrettävä irtaimisto on erityisen altis lämpötilan muutoksille, kosteuspitoisuuden vaihtelulle tai pienille vaurioille (esimerkiksi kasvit, ruokatarvikkeet, vähäiset pintavauriot kalusteissa).
  • Elektroniseen laitteeseen ei ole syntynyt toimeksiannon aikana selviä ulkoisia vaurioita.

Apukuski ei vastaa rahallisella korvauksella mahdollisista myöhästymisistä tai muista aikataulujen muutoksista. Kun työsuorituksen hinnoittelu perusteena on kesto ja yksikköveloitushinta, annetaan työlle sopimusta tehtäessä kesto ja hinta-arviot. Annettu arvio ei ole sitova. Arvion ylittyessä Apukuskilla ei ole korvausvastuuta, jos annettua arviota ei voida Asiakkaan etukäteen antamien tietojen perusteella todeta huolimattomaksi. Apukuskilla ei myöskään ole korvausvastuuta, jos jokin ennalta arvaamaton ja Apukuskista riippumaton tapahtuma venyttää kestoa.

Jos tavaramäärä ja olosuhteet vastaavat todellisuudessa ilmoitettua laatua ja määrää, mutta maksimiarvio ylittyy 2 tunnilla, on Asiakkaan mahdollista saada rahallista korvausta työn hinnasta. Asia ratkaistaan palveluun, olosuhteisiin, etukäteistietoihin sekä työsuorituksen aikaisiin tapahtumiin perehtymällä ja Asiakkaan sekä Palveluntarjoajan välisin neuvotteluin.

11. Tilauksen peruutusoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa työsuoritus veloituksetta, mikäli peruutus tehdään viimeistään kolme vuorokautta (3vrk) ennen kuin työsuorituksen on määrä alkaa tai Apukuski ei ole vielä vahvistanut työsuorituksen toteutumista.

Mikäli työsuoritus perutaan vähemmän kuin kolme (3) arkipäivää ennen sen alkamista, on Apukuskilla oikeus laskuttaa kyseiseen työhön asiakkaalle ilmoitetusta arvioidusta minimihinnasta vastaava korvaus tai ilmoitettu kiinteä hinta. Mikäli työsuoritus perutaan sen jo alettua, on Apukuskilla oikeus korvauksiin kokonaisuudessaan työsuorituksesta jo kulutetun ajan osalta sekä asiakkaalle ilmoitetun työn hinta kokonaisuudessaan tai asiakaalle ilmoitetun tarjouksen keskiarvon työn hinta.

Asiakas voi ilmoittaa tilauksen peruuttamisesta Apukuskin asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löytyy Apukuskin nettisivustolta.

12. Ylivoimainen este

Apukuskin tulee viipymättä ilmoittaa mahdollisesta ylivoimaisesta esteestä Asiakkaalle (Force majeure). Ylivoimainen este oikeuttaa sekä Apukuskin että Asiakkaan luopumaan toimeksiannosta kuitenkin niin, että Asiakas sitoutuu maksamaan jo tehdystä työstä. Apukuski ei ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita lisäkuluja. Ylivoimainen este -tapauksia ovat mm. lakko, työsulku, muu työtaistelutoimenpide, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita Palveluntuottaja ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia se ei ole voinut estää. Apukuski pyrkii hoitamaan toimeksiannot parhaalla mahdollisella tavalla myös em. poikkeuksellisissa oloissa.

Palveluntuottajalla on oikeus tarvittaessa ylivoimainen este -tilanteissa priorisoida palvelujen toteuttamista lakisääteisten velvoitteiden, yhteiskunnan toiminnan, terveyden, yleisen turvallisuuden tai muiden vastaavien seikkojen toteuttamiseksi tai turvaamiseksi.

13. Maksuehdot

Maksu tapahtuu joko kortilla tai käteisellä, nouto- tai toimitusosoitteessa. Yrityksille maksutapana on myös lasku. Yksityisasiakkaana voit maksaa palvelun myöhemmin Klarnan välityksellä. Klarnan maksupalvelun käyttö vaatii luottotietojen tarkastuksen. Klarnan valitseminen maksutavaksi vaatii toimenpiteitä työnsuorituksen yhteydessä. Asiakkaan on varmistettava, että hänellä on viimeistään työsuorituksen päättyessä käytettävissä älypuhelin ja verkkopankki tunnukset.

Jos Klarna ei hyväksy Asiakkaan maksupalvelupyyntöä, on Palveluntarjoajalla oikeus veloittaa maksujärjestelyyn kulunut aika tilanteeseen sidotun kapasiteetin yksikköveloitushintojen mukaan.

Apukuskin lähettämissä laskuissa maksuehto 7-14pv netto. Yksityisasiakkailla perimme kaikista lähetetyistä laskuista laskutuslisän 3,15 € (alv. 0%). Paperilaskuista perimme laskutuslisän 4 € (alv. 0%).

Viivästyskorko on kulloinkin Suomen Pankin vahvistama viivästyskorko. Apukuski varaa oikeuden muuttaa yksikköhintojaan muuttuvan markkina- ja kustannustilanteen mukaisesti.

14. Vuokrattavat ja myytävät tuotteet

Vuokra-aika lasketaan päivästä, jolloin vuokrattavat tuotteet toimitetaan tai noudetaan Apukuskin toimipisteeltä päivään, jolloin ne palautetaan sinne mainitut päivät mukaan luettuna.

Jokaisesta erillisestä kuljetuksesta veloitetaan erillinen toimitus- tai noutomaksu.

Mikäli Asiakas ei ole tyytyväinen toimitettuihin tuotteisiin, määrään, laatuun tai vuokrausehtoihin, tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä Apukuskille viimeistään seuraavana arkipäivänä, kuitenkin ennen vuokrattavien tuotteiden käyttöönottoa. Samoin tuotteita palautettaessa on Asiakkaan ilmoitettava viimeistään seuraavan arkipäivän kuluessa, mikäli määrään tms. on Asiakkaalla huomautettavaa.

Asiakas on vastuussa vuokrattavista tuotteista vuokrasuhteen ajan. Puuttuvista, turmeltuneista ja rikkoutuneista tuotteista veloitetaan Apukuskin tuotehinnaston mukainen veloitushinta.

Mikäli Asiakas rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, on Apukuskilla oikeus välittömästi purkaa tämä sopimus sekä saada vuokrattavat tuotteet takaisin Apukuskin toimipisteeseen asiakkaan kustannuksella.

Vuokrattavat tuotteet maksetaan niiden kuljetuksien, noudon tai palautuksen yhteydessä kortilla tai käteisellä kohdassa 13 määritellyin keinoin.

15. Voimassaolo

Toimitusehdot ovat voimassa 1.1.2023 alkaen toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtoja esimerkiksi lakimuutosten vuoksi.

16. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Näiden toimitusehtojen johdosta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli niissä ei yrityksistä huolimatta ole päästy yhteisymmärrykseen, ratkaistaan asiat Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus myös nostaa kanne kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Avainlippu -merkki, Apukuski kuljetus
Luottava kumppani, Apukuski kuljetus, logo
© 2023 Apukuski Logistics
Asiakaspalvelu arkisin klo: 8:30-16:00